اطلاعیه فروشگاه

مجموعه لایه های جدید GIS در مقیاس 25000برای اکثر استان های کشور: کلیه لایه ها و شیپ فایل های GIS در دقیقترین مقیاس موجود در کشور (1:25000) برای اکثر مناطق ایران به صورت مجموعه هایی از لایه های پلی گونی و لاینی و نقطه ای موجود می باشد به منظور اطلاع از لایه ها و تهیه ان با راه های ارتباطی زیر تماس حاصل فرمایید. در صورت بروز هر گونه مشکل یا داشتن سؤال در مورد داده های مورد نیاز شما می توانید با ما در ارتباط باشید: Email: Environgroups@gmail.com

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سلسله

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان سلسله مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان سلسله می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان سلسله ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان رومشکان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان رومشکان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان رومشکان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان رومشکان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مج ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پلدختر

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان پلدختر مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان پلدختر می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان پلدختر ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کوهدشت

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان کوهدشت مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان کوهدشت می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان کوهدشت ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خرم آباد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان خرم آباد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان خرم آباد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان خرم آباد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دورود

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دورود مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دورود می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دورود ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دوره

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دوره مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دوره می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دوره ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دلفان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان دلفان مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان دلفان می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان دلفان ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجموعه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بروجرد

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان بروجرد مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان بروجرد می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان بروجرد ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این مجمو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان الیگودرز

دانلود مجموعه نقشه های GIS شهرستان الیگودرز مجموعه ارائه شده حاوی داده های جدید  GIS مختلفی از شهرستان الیگودرز می باشد. در اینجا تلاش شده تا شیپ فایل های GIS اطلاعات پایه و ضروری شهرستان الیگودرز ارائه گردد. این مجموعه فایل GIS  حاوی لایه های مرتبط با تقسیمات سیاسی، لایه های مرتبط با زمین و کاربری اراضی، لایه  رقومی ارتفاعی یا همان DEM  و لایه های مختلف دیگر که در زیر لیست شده اند می باشد .   در این ...

توضیحات بیشتر - دانلود 23,000 تومان
تعداد صفحه(2):